FANDOM


Riddarna av den heliga vita lansens orden, eller kort och gott Vitlansorden, har sitt säte i Udakien och högkvarter i huvudstaden Jarrolem.

Det är en religiös orden under inflytande av överstebiskopen själv. Ordensmedlemmarna, som i vanligt tal kallas vitlansar, har vigt sina liv åt att leta upp vilda kharismater och ställa dem inför de dariska gudarnas rättvisa. Denna jakt tar sig stundom inkvisitoriska former.

Det var den då sittande överstebiskopen Thylidin II, som ålade den unge sir Alathur Garal att grunda orden. Alathur blir således ordens första överhuvud och hans titel blir exarkmästare.

Ordens motto: Bistå och rena för tron allena.

Den vita lansen

En av kardinalerna (vem?), det vill säga en av de fem närmaste lärjungarna till Darefus, berättar att han råkade på en munk med magiska förmågor. Munken visade sig vara vild och utom kontroll och kardinalens liv var i stor fara.

När det såg som mest illa ut kom en man, en exarchus Barsind, till undsättning. Barsind räddade kardinalens liv, men dog själv i striden mot munken. I striden bröt Barsind en lans mot munken. Lansen var vit till färgen.

Men, berättar kardinalen, så ska kardinalen själv "ha uppfyllts av gudarnas goda vilja och välsignade kraft” och återbördade Barsind till livet. Efter det vigde Barsind, som senare heligförklarades av överstebiskop Hebbius III, resten av sitt liv åt att leta upp och ställa vilda kharismater inför de dariska gudarnas rättvisa.

Ordens grundande skedde i praktiken tusen år senare, när den ödmjuke adelssonen, sir Alathur Garal, fann vad som ska vara delar av den vita lansen.

Organisation

Vitlansordens organisation är tämligen enkel i strukturen. Verksamheten är indelad i sex större delar, där högkvarteret i Jarrolem, det vitmenade Heliga lansens citadell (där huvudbyggnaden heter Barsinddomen), är en del och de fem lansprovinserna är de andra (som i sin tur delas in i fem så kallade lanskomturier).

Hierarki

Hela ordens överhuvud benämns exarkmästare. Den nuvarande exarkmästaren heter Arcadh Haraloch.

  • Exarkrådet – exarkmästarens "inre råd" med ordensämbetsmän, som består av:


 • Högmästare – de är fem till antalet och återfinns i de fem lansprovinser som utgör den sammanlagda jurisdiktionen för Vitlansorden.
 • Komturmästare – har ansvar för ett lanskomturi.

Exark-riddarna

De som är Vitlansordens mer utmärkande individer är exark-riddarna, personer som dubbats till detta av överstebiskopen själv (givetvis på inrådan, eller i samråd med, ordensledaren och, indirekt, av lansens citator).

Titlar

Hierarkin bland dem som strävar efter att bli exark-riddare är som följer (från högsta rang till lägsta):

 • Exark-riddare – varje lansprovins (se ovan) har runt 150 exark-riddare; därtill kan högkvarteret addera runt 250 exark-riddare, vilket gör det sammanlagda antalet exark-riddare till runt 1 000.
 • Lansriddare – det finns ungefär 3 000 lansriddare i Vitlansorden.
 • Riddaraspirant
 • Lansserjeant
 • Väpnare av tron – unga ordensmedlemmar.

Andra ordenstitlar

Det finns en rad andra ämbeten och titlar inom orden.

 • En av dessa är titeln adabtar. En adabtar är i princip en exorcist och en sådan (eller flera) används när man vill driva det vilda ur kharismater, men inte nödvändigtvis avrätta dem. Att driva det vilda ur ... görs helt sonika genom magiseparation.
 • Vid strider och slag, eller fullskaliga krig, påtar sig högmästare rollen som härmästare.
 • Vid specifika uppdrag ges uppdragstagaren en ad hoc-titel. Titeln är trons rättskipare och den som erhåller uppdraget och titeln ska utföra vadhelst uppdragsgivaren gett denne befogenhet att göra, inklusive att verkställa dödsstraff. Efter det vanligen tidsbegränsade uppdraget, återgår uppdragstagaren till sin ordinarie syssla inom orden.

Svartlansar

En exark-riddare som av olika skäl har blivit utesluten ur orden är en paria benämnd svartlans. Andra benämningar eller öknamn på en svartlans är: bespottad (som av Maels etter), fallen och ondmärkt/ondbiten.

Historiska ordensmedlemmar

Här följer historiska ordensmedlemmar med skiftande rang och olika ämbeten.

Historiska exarkmästare

 1. Alathur Garal
 2. Benedikt Rassyk
 3. Ubedan Gedeser (från Galathea i Varatin)
 4. Kay Percharon
 5. Geremon Raynhalt
 6. Erhard Kandobald
 7. Rinald Malenfant (varat)
 8. Ceryak Cathard (från Udakien) – denna exarkmästare dödades av Celtus Kättaren.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.